|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

Clipping News

พม.แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖และการประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นสตรีและครอบครัว

Admin / 12/03/2556 / 3200 / พิมพ์หน้านี้ / 0

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า วันสตรีสากลนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของนานาชาติ มีความเป็นมาย้อนหลังกว่าร้อยปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ ๘ มีนาคม เป็นวันสตรีสากลอย่างเป็นทางการและต่อมาในปี ๒๔๕๔ ประเทศสมาชิกได้เริ่มการฉลองวันสตรีสากลเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทย ได้เริ่มจัดงานวันสตรีสากลอย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๕๓๒ซึ่งปีนี้ นับเป็นปีที่ ๒๕ ของการเฉลิมฉลอง
 
ในโอกาสวันสตรีสากลแต่ละปีนานาประเทศต่างก็จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองบทบาทและความก้าวหน้าของสตรี ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันทบทวนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่ยังคงมีความท้าทายอีกหลายด้านที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเพิ่มบทบาทสตรีในการเมืองการบริหาร การพัฒนาศักยภาพสตรีและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ นายสันติ ฯ กล่าวว่า ในปีนี้กิจกรรมในส่วนกลาง กำหนดจัดงานวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๘มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีมอบโล่รางวัลฯแนวคิดสากลของวันสตรีสากลที่กำหนดไว้คือ "THE GENDER AGEND:GAINING MOMENTUM" หรือ "วาระหญิงชาย: ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน"
 
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรและกลุ่มสตรี ทั่วโลกตื่นตัว และร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล โดยคำนึงถึงระยะเวลาแห่งความก้าวหน้าในสิทธิเท่าเทียมกันของผู้หญิง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยังยืนบนความเสมอภาคและเท่าเทียมร่วมกันของหญิงและชาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีและบุรุษมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน และทุกระดับในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศ และเสริมสร้างเจตคติของสังคมในการคำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
 
ส่งเสริมศักยภาพและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในการจัดงานวันสตรีสากลและการประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวในปีนี้ จะมีการเปิดตัวกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากองทุนบทบาทสตรีด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมสนับสนุนตลอดทั้งปี ใน ๕ เรื่อง คือ๑) การพัฒนาสตรีไทยให้มีสุขภาพดี (Heathy Women)๒) การเพิ่มศักยภาพสตรีไทยสู่ประชาคม ASEAN "ภาษา AEC"๓) การคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี๔) การเสริมสร้างการเรียนรู้แก่สตรีผ่าน Website และ IPTV ๕) การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับ "Website Thailand Mall" การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖ มีกิจกรรมประกอบด้วย๑) การเสวนาวิชาการ ๒) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ ๓) การจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ให้แก่สตรี บุคคล หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการของหน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาสถานภาพสตรี(กสส.) คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล
 
ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรต่างประเทศนักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น ๑,๖ คน นายสันติฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อยากให้สังคมเห็นความสำคัญในพลังของหญิงและชาย ซึ่งไม่ว่าจะเพศใดต่างก็มีพลังที่สร้างสรรค์ที่แฝงอยู่ในตนและหากนำพลังสร้างสรรค์นั้นมารวมกันก็จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ และนำความเสมอภาคความสุขและสันติสุขมาสู่สังคมได้หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 565 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 990 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 32,187 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 103,656 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,961,136 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)