|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Admin / 04/03/2556 / 183729 / พิมพ์หน้านี้

แผนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ติดต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์hr
ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร. 1300 , 0 2659 6483

แผนที่ Google Map

google map
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล :
โทร. 0 2659 6443, 0 2659 6526-7
โทรสาร 0 2356 0539
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล :
E-mail :dsdw@dsdw.go.th
โทร. 0 2659 6399 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0 2282 1580
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร. 0 2255 5850-7 ,0 2253 9116-7 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0 2651 6483
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ที่อยู่สำนักงาน :
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล :
โทร. 0 2306 8746
โทรสาร 0 2306 8781
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : disabilities@nep.go.th
โทร. 0 2354 3388
โทรสาร 0 2354 5020
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 20 โซน B ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : older@dop.mail.go.th
โทร. 0 2642 4336
โทรสาร 0 2642 4307
ชื่อหน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล :
E-mail : prdi@nha.co.th
โทร. 0 2351 7777 (อัตโนมัติ) , (สายด่วน) 1615
โทรสาร 0 2351 7778
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานธนานุเคราะห์
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล :
โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0 2282 0532
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : codi@codi.or.th
โทร. 0 2378 8300-9
โทรสาร 0 2378 8343
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร. 0 2659 6426 - 30
โทรสาร 0 2659 6540
หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 14 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : internalsudit@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9063 , 0 2202 9080
โทรสาร 0 2202 9060
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 14 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : psdg@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9055-57
โทรสาร 0 2202 9058
ชื่อหน่วยงาน : กองกฎหมาย
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 14 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : lad@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9020
โทรสาร 0 2202 9022
ชื่อหน่วยงาน : กองกลาง
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : cad@m-society.go.th
โทร. 0 2659 6443, 0 2659 6526-7
โทรสาร 0 2356 0539
ชื่อหน่วยงาน : กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 6 ชั้น 7 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : datip@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9070
โทรสาร 0 2202 9065
ชื่อหน่วยงาน : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : prd@m-society.go.th
โทร. 0 2659 6466-9
โทรสาร 0 2659 6467
ชื่อหน่วยงาน : กองตรวจราชการ
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : inspect@m-society.go.th
โทร. 0 2659 6420
โทรสาร 0 2659 6421
ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : spd@m-society.go.th
โทร. 0 2659 6493
โทรสาร 0 2659 6498
ชื่อหน่วยงาน : กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 6 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : sdhss@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9040
โทรสาร 0 2202 9043
ชื่อหน่วยงาน : กองการต่างประเทศ
ที่อยู่สำนักงาน : ตึก ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : fad@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9095 , 0 2659 6496
โทรสาร 0 2202 9098 , 0 2659 6498
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 14 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : ictc@m-society.go.th
โทร. 0 2202 9009
โทรสาร 0 2202 9010
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : acoc@m-society.go.th
โทร. 0 2659 6411
โทรสาร 0 2659 6411
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ
ที่อยู่สำนักงาน : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 6 เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร. 0 2202 9045
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระประชาบดี
ที่อยู่สำนักงาน : บริเวณสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : phraprachabodi@m-society.go.th
โทร. 0 2577 2335, 0 2577 1810
โทรสาร 0 2577 1810 , 0 2577 2335
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : oscc.inspect@m-society.go.th
โทร. 1300 (อัตโนมัติ), 0 2659 6259
โทรสาร 0 2659 6259
ชื่อหน่วยงาน : กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
ที่อยู่สำนักงาน :
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : E-mail : sipd@m-society.go.th
โทร.
โทรสารหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2016885

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)