|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

โครงสร้าง หน้าที่ วิสัยทัศน์

สำนักงานธนานุเคราะห์

Admin / 23/03/2556 / 9126 / พิมพ์หน้านี้ / 0


01 ภารกิจอำนาจหน้าที่ 01  
 
     สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ในกรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ดังนี้
 
 สำนักงานธนานุเคราะห์กับผู้ใช้บริการ
 1. พัฒนางานบริการในทุกด้านที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ
  รับฟังความต้องการ หรือความคิดเห็นของประชาชน
 2. กำหนดอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยรับจำนำ และการให้บริการอย่างเป็นธรรม
 3. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่อผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
 4. ให้มีระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ พร้อมด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน และการติดตามผล เพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด กรณีเรื่องร้องเรียนสำนักงานฯ. อาจต้องใช้เวลาพิจารณาดำเนินการ
  และยังไม่เสร็จสิ้นให้สำนักงานฯ ชี้แจงเหตุขัดข้องล่าช้าที่ไม่อาจพิจารณา ให้เป็นที่ยุติให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 5. หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการชี้แจงแก้ไข ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
 
  สำนักงานธนานุเคราะห์กับรัฐบาล
 1. นโยบายการดำเนินกิจการของสำนักงานฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ
  และประชาชนเป็นหลัก
 2. รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ แล้ว ส่วนหนึ่งต้อง
  นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
  จริยธรรมและจรรยาบรรณ

     ภายใต้กรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการอำนวยการฯ ผู้อำนวยการ และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของสำนักงานฯ ถือปฏิบัติ ในการดำเนินงานให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 
 
01 โครงสร้างสำนักงาน 01  
 
 

 
01 ติดต่อหน่วยงาน 01  

อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 - 122

Web Site : www.pawn.co.th/หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1,970 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 6,342 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 16,435 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 218,770 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,653,657 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)