|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.แพร่ เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ พร้อมหนุนสร้างอาชีพรายได้

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 16/03/2566 / 137 / พิมพ์หน้านี้ / 0

     วันนี้ (16 มี.ค. 66) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พร้อมมอบความช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ด้วยการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 30 ราย เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 10 ราย  เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 5 ราย และเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 9 ราย
 
 
 
     นายจุติ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 182,675 ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนเปราะบาง 30,442 ครัวเรือน ซึ่งมีคนพิการ 23,033 คน และมีผู้สูงอายุมากถึง 114,007 คน คิดเป็นร้อยละ 26.51 นับเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดลำปาง ทั้งนี้  กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นกลไกสำคัญการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
     นายจุติ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐได้อย่างทั่วถึงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายและหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ ศพอส. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
 
 
 
     นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  จากนั้น ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ประจำปี 2566 พร้อมมอบความช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ด้วยการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 35 ราย  เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 15 ราย เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 2 ราย เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ราย และรถเข็นวิลแชร์ รถโยกสำหรับคนพิการ 6 ราย
 
 
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้
รมว.พม. นำทีม ลงพื้


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 537 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 990 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 32,166 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 103,635 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,961,115 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)