|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ขับเคลื่อนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร รองรับการพัฒนาระบบดิจิทัลบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 23/01/2566 / 190 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (23 ม.ค. 66) เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการสัมมนาเปิดโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกระทรวง พม. สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรกระทรวง พม. โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลกับความสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสัมมนาในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

        นายอนุกูล กล่าวว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวิสัยทัศน์องค์กรในการมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต โดยมีพันธกิจที่ต้องการยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัล ดังนั้น การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการเชื่อมโยงในส่วนของกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ที่รองรับกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจุบันและอนาคต จนก่อให้เกิดแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการผลักดันให้องค์กรดำเนินการตามนโยบายและวิทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้

        นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยว่าจ้างให้ที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกระทรวง พม. เพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวง พม. ให้ครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรมปัจจุบัน อนาคต และแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรในมุมมองด้านการดําเนินงานและมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการกำหนดแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร

        นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง พม. สำหรับการนําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาบริการรัฐที่ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนมากที่สุด และแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อีกทั้งเพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมองค์กรแก่บุคลากรของกระทรวง พม. อีกด้วย


#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

พม. ขับเคลื่อนการจ
พม. ขับเคลื่อนการจ
พม. ขับเคลื่อนการจ
พม. ขับเคลื่อนการจ
พม. ขับเคลื่อนการจ
พม. ขับเคลื่อนการจ


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1,873 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 868 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 9,175 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 43,204 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,900,685 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)