|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. จับมือเครือข่าย หนุนจัดสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/01/2566 / 189 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (22 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยจังหวัดนำร่อง การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมลงนาม อีกทั้งกล่าว ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
        นายอนุกูล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยจังหวัดนำร่อง การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมจากภาครัฐอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
 
        ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และหน่วยงาน One Home พม.สมุทรปราการ จะได้บูรณาการกําหนดแนวทาง มาตรฐาน กระบวนงาน วิธีการ หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น และบูรณาการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นต้นแบบสถานที่รองรับกลุ่มเปราะบางในรูปแบบ บ้านกลาง จัดบริการสวัสดิการสังคม ดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนไร้ที่พึ่ง เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรต่างๆ และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
 
 
        นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านกลไกศูนย์ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะความสุขของประชาชน คือ "ความสำเร็จของ พม.

พม. จับมือเครือข่า
พม. จับมือเครือข่า
พม. จับมือเครือข่า
พม. จับมือเครือข่า
พม. จับมือเครือข่า
พม. จับมือเครือข่า


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,120 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 868 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 9,307 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 43,336 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,900,816 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)