|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ITA พม.โปร่งใส

การประเมิน ITA พม.โปร่งใส

ประชุมชัย สายวงษ์ / 01/04/2564 / 819 / พิมพ์หน้านี้ / 0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อ ประเด็นการประเมิน วิธีดำเนินการเพื่อรองรับการประเมิน ลิ้งก์
O1

โครงสร้าง

1.1 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

1.2 แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วนกลุ่ม เป็นต้น

โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

แผนภูมิโครงการ
กระทรวงฯ จำแนกกรม


O2

ข้อมูลผู้บริหาร

2.1 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง


O3

อำนาจหน้าที่

3.1 แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด

โครงสร้าง/หน้าที่/วิสัยทัศน์

กฎกระทรวง พม.

กฎกระทรวง พม. (ฉบับที่ 2)

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

4.1 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

4.2 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด

4.3 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับครอบคลุมปี พ.ศ. 2565


แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย พ.ศ. 2561-2579

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.พม.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวง พม.

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สป. พม.


O5

ข้อมูลการติดต่อ

5.1 แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

5.1.1 ที่อยู่หน่วยงาน

5.1.2 หมายเลขโทรศัพท์

5.1.3 E-mail

5.1.4 แผนที่ตั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน (google map)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับและส่งหนังสือ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.1 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎหมาย พม.

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

7.1 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

7.2 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวภารกิจ

O8

Q&A

8.1 แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)

หน้าเว็บไซต์หลักกระทรวง

Q&A

Chat with MSO

O9

Social Network

9.1 แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook , Twitter , Instagram

ระบบ intranet

Facebook กระทรวงฯ

Youtube กระทรวง พม.

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

10.1 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
10.2 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
10.3 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2563-2565) สป.พม.

Infographic แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ฉบับปรับปรุง


O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

11.1 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 10
11.2 มีเนื้อหา หรือรายละเอียด ความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
11.3 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สรุปภาพรวมการรายงาน
ต.ค. 64


สรุปภาพรวมการรายงาน
พ.ย. 64

สรุปภาพรวมการรายงาน
ธ.ค. 64


สรุปภาพรวมการรายงาน
ม.ค. 65

สรุปภาพรวมการรายงาน
ก.พ. 65

สรุปภาพรวมการรายงาน
มี.ค. 65

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

12.1 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
12.2 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
12.3 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

สรุปภาพรวมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ต.ค. - ก.ย. 2564)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 3 ปี


O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

13.1 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
13.2 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
13.3 จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินในรูปแบบโครงการจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

คู่มือการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

  

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

14.1 แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
14.2 มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
14.3 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

E-Book

คู่มือ การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

15.1 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
15.2 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สถิติประจำเดือน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

สถิติผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

16.1 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการของ 1300

สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการของ กองต่อต้านการค้ามนุษย์


O17

E-Service

17.1 แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

ระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการ

ระบบตรวจสอบข้อมูลคนพิการ และและระบบแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย

Protect-U

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.1 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่่มีระยะ 1 ปี
18.2 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
18.3 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่าย งปม. พ.ศ.2565

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน

19.1 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
19.2 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
19.3 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมู,ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565


สรุปภาพรวมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ต.ค. 64 - ก.พ. 65)

มี.ค. 65

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

20.1 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20.2 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

สรุปภาพรวมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1 : เดือนธันวาคม)

(ไตรมาส 2)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 4)

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64

พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

21.1 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2560
21.2 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

22.1 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
22.2 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

23.1 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
23.2 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
23.3 เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 64

พ.ย. 64

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

ก.พ. 65

มี.ค. 65

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

24.1 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

24.2 มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

24.3 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O25

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25.1 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

25.2 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.1 แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
26.2 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข่าวบุคลากร

ประกาศเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งบริหารระดับสูง

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(27) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ

การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง

ระเบียบสวัสดิการ สป.พม.

ประกาศกระทรวง พม. ของ ขรก. พรก. และ ขรก.ที่ได้รับการเลือกเป็น ขรก.พลเรือนดีเด่นประจำปี

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

28.1 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.2 มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.3 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลกาบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

29.1 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
29.2 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ


ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรืองร้องเรียนทุจริต

กระบวนการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

30.1 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.2 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ช่องทางการร้องเรียนทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียน

Qr code

e-form พม.โปร่งใส

1300

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

31.1 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
31.2 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
31.3 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

32.1 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 32.2 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สายตรงปลัดพัชรี

QR CODE พม.โปร่งใส

e-form พม.โปร่งใส

หน้าเว็บ 1300

หน้าเว็บกระทรวงฯ

เว็บไซต์ ศปท.

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

33.1 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
33.2 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

พม.โปร่งใส

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ข้อมูลบริการ

QR CODE พม.โปร่งใส

สายตรงปลัดพัชรี

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

34.1 แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
34.2 ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
34.3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

35.1 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
35.2 เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
35.3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ปพม.นำคณะผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต

ปพม.พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรกระทรวง พม. ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ปี 2565

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

36.1 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36.2 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
36.3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1

O37

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

37.1 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
37.2 เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
37.3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.1แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
38.2 เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
38.3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข้อกำหนดจริยธรรม

แผนส่งเสริมคุณธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี สป. พม.

มาตรการต่าง ๆ สป.พม.

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39.1 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
39.2 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
39.3 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติกานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

40.1 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
40.2 มีข้อมูลรายละเอี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี 64

O41

รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

41.1 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
41.2 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการดครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
41.3 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

42.1 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
42.2 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
42.3 มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.1 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.2 มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
43.3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ


สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,184 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 868 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 9,346 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 43,375 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,900,855 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)