|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ปลัด พม. ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านบางบอน กทม. จากผลกระทบโรคโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 29/05/2563 / 149 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 15.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่ ณ ชุมชนซอยเอกชัย 70 และชุมชนหน้าหมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ เขตบางบอน กทม. ซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
 
        นายปรเมธี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผุ้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งวันนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ ชุมชนซอยเอกชัย 70 และชุมชนหน้าหมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ เขตบางบอน กทม. ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร โดย 1) ชุมชนซอยเอกชัย 70 ประกอบด้วย 160 ครัวเรือน 431 คน มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.1) เด็ก 0 - 3 ปี 25 คน 1.2) เด็ก 4 - 12 ปี 30 คน 1.3) หญิงตั้งครรภ์ 1 คน 1.4) คนพิการ 3 คน และ 1.5) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 คน (ป่วยติดเตียง 2 คน) อยู่อาศัยมานาน 20 - 30 ปี โดยส่วนหนึ่งได้เช่าที่ดินของเอกชนหลายเจ้าของ และอีกส่วนหนึ่งได้บุกรุกที่ดินของเอกชน และ 2) ชุมชนหน้าหมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ ประกอบด้วย 20 ครัวเรือน มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 2.1) เด็กและเยาวชน 20 คน และ 2.2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 5 คน ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานใกล้ชุมชน อยู่อาศัยมานานกว่า 20 ปี โดยเช่าที่ดินของเอกชน
 
        นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ชุมชนในวันนี้ ตนและคณะผู้บริหาร ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป เนื่องจากเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการดูแล ส่งผลให้ชุมชนเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมจากภาครัฐไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งนี้ หากชุมชนและประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมงหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845663

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)