|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายชูรินทร์ ขวัญทอง

Admin / 21/08/2563 / 796 / พิมพ์หน้านี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒิการศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  (2526)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) (2545)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติรับราชการ
  • 17 ก.ค. 2550 นักสังคมสงเคราะห์ 8ว สำนักงานปลัดกระทรวง พม. (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานนโยบายและติดตาม ประเมินผล ศูนย์อำนวยการบริหาร)
  • 11 ธ.ค. 2551 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  • 2 ต.ค. 2552 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.พังงา สป. 
  • 5 ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 พส. (เดิม)
  • 1 พ.ย. 2555 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
  • 18 ธ.ค. 2557 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
  • 21 ก.พ. 2562 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • 27 ก.พ. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
โทรศัพท์
อีเมลหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979536

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)