|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

Admin / 21/06/2550 / 1220 / พิมพ์หน้านี้


การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

          ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กำหนดให้มีสมัชชาแห่งชาติ ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการสรรหาเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี จำนวนไม่เกินสองพันคน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกสมาชิกด้วยกันเอง ให้เหลือจำนวนสองร้อยคน แล้วให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือหนึ่งร้อยคนเพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และโดยที่มีประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น
 
          เพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์ได้ทราบข้อมูล และใช้สิทธิหากประสงค์เสนอผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ขอแจ้งรายละเอียดและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ดังนี้
 
          ๑. คุณสมบัติ ผู้ที่จะได้รับเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่
ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ไม่เป็นรัฐมนตรี ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในเวลาสองปีก่อนวันได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

          ๒. ให้องค์กร คณะบุคคล ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศ ดำเนินการเลือกกันเองให้ได้จำนวนตามที่กำหนดไว้ใน
บัญชี ๑ ซึ่งองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจะสามารถส่งผู้แทนใน ประเภทที่ ๑ ผู้แทนภาคเศรษฐกิจ-สังคม (๑) (๒) (๓) และ (๗)

          ประเภทที่ ๑ ผู้แทนภาคเศรษฐกิจ-สังคม
          (๑) ผู้แทนองค์กรด้านการเกษตร เช่น การทำนา การทำไร่ การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การเพาะขยายหรือ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การประมง การแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนหรืองานเกษตรกรรม จังหวัดละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน
          (๒) ผู้แทนองค์กรด้านอุตสาหกรรม เช่น การทำเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน การผลิตอาหาร
เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง การผลิตไม้ เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ การผลิตเคมีภัณฑ์ ยา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยางธรรมชาติ แก้ว ปูนซิเมนต์ เซรามิค วัสดุก่อสร้าง อัญมณี เครื่องประดับ โลหะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ยานยนต์และอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ หรือการผลิตและอุตสาหกรรมอื่น จังหวัดละ ๒ คน จำนวน ๑๕๒ คน
          (๓) ผู้แทนองค์กรด้านบริการ เช่น กิจการด้านคมนาคม การขนส่ง การสื่อสาร การโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเข้า-ส่งออก การค้าสินค้า เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักประพันธ์ จังหวัดละ ๒ คน จำนวน๑๕๒ คน
          (๗) ผู้แทนสมาคมมูลนิธิจดทะเบียนซึ่งมิใช้องค์กรหรือบุคคลตาม (๑) - (๖) และซึ่งดำเนินการในเรื่อง การ พัฒนาชุมชน การสาธารณสุข การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าหรือพันธุ์พืช การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การพัฒนาและสงเคราะห์คนพิการ การส่งเสริมรายได้และอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภคหรือการสาธารณประโยชน์อื่น จังหวัดละ ๒ คนจำนวน ๑๕๒ คน
          จากประกาศดังกล่าวทำให้องค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นสมาคมมูลนิธิมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนตาม (๗)
กรณีไม่เป็นสมาคม มูลนิธิหรือเป็นสมาคม มูลนิธิแต่ไม่เข้าข่าย (๗) และมีงานเข้าข่าย (๑) (๒) (๓) ให้เสนอตาม (๑) (๒) (๓) ทั้งนี้องค์กรตาม (1) (2) (3) ต้องมีการดำเนินกิจกรรมจริง แต่มีลักษณะการบริหารงานเป็นที่ปรากฎอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันเสนอชื่อ
 
    กรณีไม่เข้าข่ายในกลุ่มใดให้เสนอโดยตรงไปยังคณะรัฐมนตรีหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้พิจารณา ประเภทที่ ๗ และประเภทที่ ๘
          ประเภทที่ ๗ ผู้แทนสาขาอาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการที่คณะรัฐมนตรีสรรหา จำนวน ๑๑๕ คน
          ประเภทที่ ๘ ผู้แทนสาขาอาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาควิชาการที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสรรหา จำนวน ๑๑๕ คน
 
          ๓. การดำเนินการและระยะเวลาสรรหา
              การดำเนินการตามประเภทที่ ๑ (๑) (๒) (๓) และ (๗) ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประจำจังหวัด จัดให้องค์กร ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗) มาประชุมเพื่อเลือกกันเองในแต่ละประเภท โดยมีระยะเวลา ดังนี้
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ รายงานตัวต่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประจำจังหวัด
๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กดส.จังหวัด กำหนดสถานที่สรรหาและวันประชุมสรรหาซึ่งต้องไม่ช้ากว่าวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 
          ๔. สอบถามรายละเอียด ได้ที่ จังหวัดทุกจังหวัด คณะอนุกรรมการให้คำแนะนำและวินิจฉัยการดำเนินการขององค์กรหรือคณะบุคคล โทร.
๐ ๒๒๔๔ ๑๔๓๘ และ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๓๗หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925314

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)