ร้องเรียนการทุจริต   |   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

Admin / 21/06/2550 / 1326 / พิมพ์หน้านี้ / 0


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

--------------------------------------------------          ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสี่กำหนดให้มีผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนแปดคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ๑. วันเวลา และสถานที่ที่ให้องค์กรสาธารณประโยชน์เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้แทน

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๔ - วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๘ ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๑๒๓ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น ๒๖ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร ๐ - ๒๖๑๒-๘๙๐๖ - ๙ โทรสาร ๐ - ๒๖๑๒ - ๘๙๑๑ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ ทั้งนี้ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ เสนอชื่อผู้แทนได้จำนวนหนึ่งคน พร้อมส่งประวัติโดยย่อ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์การทำงาน และคำยินยอมของบุคคลนั้นตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

          ๒. วันเวลา และสถานที่ในการประชุมและใช้สิทธิเลือกผู้แทน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมชี้แจงระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และใช้สิทธิระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.


ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สกล บุญคำ

(นายสกล บุญคำ)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2728099

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)