|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

Admin / 21/06/2550 / 1436 / พิมพ์หน้านี้


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

--------------------------------------------------


          ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวนห้าคน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน

          ดังนั้นคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงประสงค์ขอเชิญผู้สนใจสมัคร และให้องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

          ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่ทำมาแล้วเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่งเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

          ๒. การรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๖๑๒-๘๙๐๖ - ๙ โทรสาร ๐-๒๖๑๒-๘๙๑๑ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.m-society.go.th/social ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครถึงสำนักงานฯ ภายในวันจันทร์ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

          ๓. หลักเกณฑ์การตัดสิน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะสรรหาและคัดเลือกให้ได้รายชื่อบุคคลที่เหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพิจารณาเลือกและแต่งตั้งต่อไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘สกล บุญคำ

(นายสกล บุญคำ)

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925319

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)