|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางจินตนา จันทร์บำรุง

Admin / 24/08/2563 / 1264 / พิมพ์หน้านี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2527 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
 • พ.ศ. 2528 นักสังคมสงเคราะห์ 3 ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี)
 • พ.ศ. 2530 นักสังคมสงเคราะห์ 4 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2532 นักสังคมสงเคราะห์ 4 ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม)
 • พ.ศ. 2542 นักสังคมสงเคราะห์ 7ว. ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม)
 • พ.ศ. 2545 นักสังคมสงเคราะห์ 7ว. สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • พ.ศ. 2546 นักสังคมสงเคราะห์ 8ว. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ด้อยโอกาส คนพิการ และสูงอายุ (สท.)
 • พ.ศ. 2551 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • พ.ศ. 2560 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2561 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โทรศัพท์ 06 5504 7907
โทรสาร 02 659 6410
อีเมล jintana_1206@hotmail.com ,jlekchanbamrung@gmail.comหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979463

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)