|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรจามขีดสมรรถนะหลักฯ

Admin / 15/09/2550 / 996 / พิมพ์หน้านี้

          กลุ่มการพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรจามขีดสมรรถนะหลักฯ ให้กับข้าราชการกลุ่มนำร่องที่ได้รับการประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรตามโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถหลักของกระทรวงฯ ในปี 2549 ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่กำหนด โดยจัดอบรมทางไกลก้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระทรวงฯได้กำหนดจัดปฐมนิเทศขึ้นในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979594

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)