|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

รองนายกสุวัจน์เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย

Admin / 21/06/2550 / 875 / พิมพ์หน้านี้

          เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์ ลิปตพัลภพ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2549 โดยมี นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามพระราช-บัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มีอำนาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผน ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในงานด้านสวัสดิการสังคม
          การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยจะเน้นการจัดสวัสดิการสำหรับประชาชนทุกคน ขอบเขตการทำงานจะครอบคลุมการจัดสวัสดิการทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการทำงานและการมีรายได้ สวัสดิการด้านกระบวนการยุติธรรม สวัสดิการด้านนันทนาการและสวัสดิการด้านบริการทางสังคมทั่วไป ซึ่งจะทำให้การทำงานของคณะกรรมการฯ มีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชน นอกจากนั้น
ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการการทำงานของคณะกรรมการ โดยจะเน้นหนักใน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรการคุ้มครองทางสังคม มาตรการสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนทางสังคมและมาตรการพัฒนากลไกทางสังคม โดยมีคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งขึ้น 3 คณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน คณะอนุกรรมการส่งเสริมแลประสานงาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตฐานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศได้เห็นผลอย่างเต็มที่ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย (พ.ศ. 2550 - 2554) โดยจะมีสำรวจความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คน ในเดือนมีนาคม 2549 ก่อนนำมาจัดทำรายละเอียดและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ขณะเดียวกันจะให้จังหวัดทุกจังหวัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดจัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดขึ้นรองรับต่อไป
          การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทยถือเป็นแผนแม่บทพัฒนางานสวัสดิการสังคมตามที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยคาดว่าในระยะ 5 ปี ข้างหน้า คือในปี พ.ศ. 2550 - 2554 สังคมไทยจะมีระบบสวัสดิการที่ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และสามารถจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน รวมทั้งระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัคร ท้องถิ่น องค์การธุรกิจและองค์การเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานด้านกล่าวได้อย่างเต็มที่

-------------------------------------------------หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925319

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)