|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

กำหนดจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 25 สิงหาคม 2548

Admin / 21/06/2550 / 780 / พิมพ์หน้านี้


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 25 สิงหาคม 2548
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

*************************
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดการจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. การสัมมนาทางวิชาการ "การศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดมาตรฐานความมั่นคง
ของมนุษย์" เพื่อนำเสนอผลการศึกษา "โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดมาตรฐานความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อประเมินขีดความสามารถของประเทศไทย " ระหว่าง เวลา 08.30- 16.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยจะได้นำเสนอวิธีการวัดค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์
ของคนไทย และของประเทศไทย ซึ่งสามารถ บอกระดับความมั่นคงของมนุษย์ของคนไทย
ของประเทศไทย และเปรียบเทียบระดับความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทยกับนานาประเทศ
โดยวิธีการวัดค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ดังกล่าว นับเป็นสูตรของวิธีการวัดแรกที่ใช้วัดระดับ
ความมั่นคงของมนุษย์ของคนไทย และของประเทศไทยที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยวิธีการวัดค่าความมั่นคงของมนุษย์ดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาและพัฒนาขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางวิชาการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 026128861
2. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ ซึ่งจะมีลงนามโดย นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการด้านความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทยและของหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความมั่นคงของมนุษย์

*************************หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925322

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)