|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายปรเมธี วิมลศิริ

Admin / 28/08/2563 / 3393 / พิมพ์หน้านี้

 
นายปรเมธี วิมลศิริ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2522-2525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
 • พ.ศ. 2528-2529 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2532-2537 มหาวิทยาลัยคาร์ตัน เมืองออตตาวา คานาดา ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ระดับ 10) สศช.
 • พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความรับผิดชอบอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (กนง.)
 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • กรรมการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
 • กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979513

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)