ร้องเรียนการทุจริต   |   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ITA พม.โปร่งใส

การประเมิน ITA พม.โปร่งใส

ประชุมชัย สายวงษ์ / 01/04/2564 / 282 / พิมพ์หน้านี้ / 0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อ ประเด็นการประเมิน วิธีดำเนินการเพื่อรองรับการประเมิน ลิ้งก์
O1

โครงสร้าง

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของกระทรวงให้เป็นปัจจุบัน อาทิ แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

ภารกิจ/อำนาจหน้าที่

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

(2) แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน(ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ) ผู้บริหารสูงสุด(ปพม.) และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กำหนด แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ฝ่ายข้าราชการประจำ

O3

อำนาจหน้าที่

(3) แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

โครงสร้าง/หน้าที่/วิสัยทัศน์

กฎกระทรวง พม.

กฎกระทรวง พม. (ฉบับที่ 2)

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

(4) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์ สป. 5 ปี

แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย พ.ศ. 2561-2579

แผนปฏิบัติการประจำปี

O5

ข้อมูลการติดต่อ

(5) แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎหมาย พม.

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

(7) แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

(8) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

ถาม-ตอบ

O9

Social Network

(9) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ระบบ intranet

หน้าเว็ปซ์กระทรวงฯ

Facebook กระทรวงฯ

QR CODE กระทรวง พม.

Youtube กระทรวง พม.

มัลตีเดีย

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

(10) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

แผนงาน สป.พม.

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) สป.พม.

แผนปฏิบัติกระทรวง พม.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการรายไตรมาส

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

(11) แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดำเนินงาน๕ประจำปี มีเนื้อหา หรือรายละเอียด ความก้าวหน้า ยกตัว อย่างเช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลงบประมาณ


O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

(12) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดาเนินงานประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้นเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลงบประมาณ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

แผนบูรณาการการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 62

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(13) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ประจำปี 2562 ของกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม."

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ประจำปี 2562 ของกองการต่างประเทศ สป.พม."

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda)

พจนานุกรมศัพท์ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Regional Guidelines on Violence against Woman and Girls Data Collection and Use

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

(14) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

ข้อมูลการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

(15) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงานเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

คู่มือ สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการด าเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(E-AHT)

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

(16) แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

O17

O17

(17) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

e-Service

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(18) แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พม.

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน

(19) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลงบประมาณ

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(20) แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปี 2563

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(21) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(22) แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(23) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)

เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดือน)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2663

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

(24) แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

O25

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(25) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามขอ งหน่วยงาน

นโยการบริหารทรัพยากบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม. เรื่อง แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ สป.พม.

ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม.

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(26) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวบุคลากร

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชพ.

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(27) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

(28) เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

การสรรหาโดยการสอบแข่งขับเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

การอนุมติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขออนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทน พรก.

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

รายการสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม

แบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 สป.พม.

รายการ การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

(29) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรืองร้องเรียนทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

(30) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ร้องเรียนการทุจริต

QR CODE

ช่องทางร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

(31) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สถิติ รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

(32) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สายตรงปลัดพัชรี

ถาม-ตอบ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กล่องข้อความ Facebook

ข้อมูลบริการ

QR CODE พม.โปร่งใส

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(33) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

กล่องข้อความ Facebook

ข้อมูลบริการ

QR CODE พม.โปร่งใส

สายตรงปลัดพัชรี

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

(34) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

เจตตำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

(35) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รมว.พม. มอบนโยบาย

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

(36) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O37

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(37) แสดงการดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(38) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(39) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทจริต

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

(40) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(41) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(42) แสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดวิเคราะห์ เช่น ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น มีมาตรการขับเคลื่อนที่สอดคล้องตามผลวิเคราะห์การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติกำกับติดตาม และรายงานผล เป็นต้น

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(43) แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจากข้อ O42 ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2783288

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)