|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 135 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 04/07/2563 / 60 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (4 ก.ค.63) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 135 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 
        นายจุติ กล่าวว่า โครงการพระธรรมจาริก เป็นโครงการที่กรมประชาสงเคราะห์ หรือปัจจุบันเรียก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินงานร่วมกับคณะพระธรรมจาริก และมูลนิธิเผยแผีพระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจและการศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความสำนึกในความเป็นไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบัน โครงการพระธรรมจาริก มีสำนักงาน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก ตั้งอยู่ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และ 2) สำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 
        นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี โครงการพระธรรมจาริกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปถัมภ์สนับสนุนการพัฒนางานพระธรรมจาริก ซึ่งขณะนี้ มีผู้ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบท จำนวนทั้งสิ้น 11,416 รูป ยังครองสมณเพศเป็นพระธรรมจาริกจำนวน 777 รูป แบ่งเป็น พระภิกษุ 337 รูป สามเณร 440 รูป สำหรับปี พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวนทั้งสิ้น 135 รูป จาก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน เชียงราย ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร สุโขทัย พะเยา และอุทัยธานี เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ หลังจากที่บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาการต่าง ๆ ทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว หากอยู่ในสมณเพศจะออกปฏิบัติงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกับพระธรรมจาริก ส่วนผู้ที่ลาสิกขาบทจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชนต่อไป
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงของคณะพระธรรมจาริก แม้ความห่างไกลจะเป็นอุปสรรค แต่ศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา และการเจริญศาสนกิจของของคณะพระธรรมจาริก จะนำพาชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งครอบครัวและชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความมั่นคงทางจิตใจที่ดีต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925321

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)