|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. จับมือ วช. ลงนาม MOU ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ แบบ New Normal

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 26/06/2563 / 106 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (26 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่ออำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ถ.กรุงเกษม กทม.
 
        นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม เพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศ ขณะนี้ มีจำนวน 12 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และปี 2564 จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ด้วยการมีผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อีกทั้งคาดว่าปี 2571 จะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 23.5 ในขณะที่ กลุ่มคนพิการ มีจำนวน 2,030,800 คน ณ พ.ค. 63 และในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 1,073,094 คน คิดเป็นร้อยละ 53.71 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ทั้งนี้ ในอนาคตกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มของความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยและความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและผู้สูงอายุในภาพรวมของประเทศ ด้วยการสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายวางแผนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อีกทั้งเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุได้รับการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการนำองค์ความรู้ต่างๆ ขับเคลื่อนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนวัตกรรมหุ่นยนต์จะช่วยลดการสัมผัสที่น้อยลง เว้นระยะห่าง ลดการติดเชื้อ และการกระจายแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับระยะแรก จะมีการนำวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้นำร่องในหน่วยงานสังกัด พก. และ ผส. อาทิ 1. รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน โดยไม่ใช้ไฟฟ้า 2. เตียงพลิกตะแคงตัวพร้อมเบาะ (Doctor N Mediget) และ 3. ระบบหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ 2 (Doctosight 2) เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณ วช. ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ส่งผลให้คนพิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดูแลที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925280

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)