|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. แถลงมาตรการเข้มดูแล ป้องกันกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ จากเชื้อโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 01/05/2563 / 190 / พิมพ์หน้านี้

วันนี้ (1 พ.ค.63)เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวประเด็นมาตรการ การดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่เป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ 1) โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด เพื่อให้เยาวชน อายุ 18 - 25 ปี ร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ 2) ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Children, Youth and Family Counseling Center) โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป 3) กลุ่ม Facebook เด็กสภาฯ Market Place ตลาดออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้า ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสภาเด็กฯ 4) มาตรการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) 12 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ทำให้ไม่มีผู้สูงอายุแม้แต่คนเดียวที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 และ 5) คู่มือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของสถานดูแลผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในรูปแบบ E-Book ทางเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.th)

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. รวมทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ภายใต้ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ด้วยกิจกรรมและโครงการสำคัญดังนี้

1) โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดย ดย. สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน อายุ 18 - 25 ปี ร่วมดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยหลักสูตร เยาวชนไทยกู้ภัย COVID-19 มีระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 บทเรียน ได้แก่ 1) การรู้จักโรคโควิด-19 2) วิธีป้องกันการติดเชื้อและการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด 3) การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน โรคโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ และ 4) วิธีการดูแลผู้สูงอายุในช่วยกักตัว การให้ความช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2,131 คน เมื่อจบหลักสูตรและรับใบประกาศนียบัตรแล้ว จะได้เป็นจิตอาสาร่วมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เช่น ส่งมอบหน้ากากผ้า เจลล้างมือ อาสาซื้อของ อาหารและยา รวมถึงสำรวจ ความต้องการและความเดือดร้อนของผู้สูงอายุในบ้านใกล้เคียง เพื่อการปกป้องขั้นสูงสุดในชุมชน

2) ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Children,Youth and Family Counseling Center) โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัยต่างๆ ปัญหาด้านความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกเลิกจ้างงาน การว่างงาน การแสวงหาโอกาสประกอบอาชีพใหม่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินชีวิต และการประสานการดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น ผ่านเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่ช่วยเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา และประสานการลงพื้นที่ช่วยเหลือ ทั้งนี้ สามารถมาติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาปัญหาได้ด้วยตนเอง ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวประจำจังหวัดได้ และทางสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่าน LINE และ Messenger ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเว็บไซต์ http://intranet.dcy.go.th/m/parent.php

3) กลุ่ม Facebook เด็กสภาฯ Market Place เป็นตลาดออนไลน์จำหน่ายสินค้าของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสภาเด็กฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลงและส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีการจำหน่ายสินค้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาหาร และเครื่องดื่ม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ การบริการ และจิตอาสาความช่วยเหลืออีกด้วย

4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) 12 แห่งทั่วประเทศ หรือบ้านผู้สูงอายุ ไม่มีผู้สูงอายุแม้แต่คนเดียวที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อของผู้สูงอายุอย่างเข้มงวด ได้แก่ 1) การทำ ความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์สิ่งของอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งเจลล้างมือ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามอาคาร 2) การตรวจวัดอุณหภูมิผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และ 3) งดการเข้ากิจกรรมภายนอกและบุคคลภายนอกเข้าจัดกิจกรรม และขอความร่วมมืองดเว้นการเยี่ยมผู้สูงอายุจากญาติ เป็นต้น

5) สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบ E-Book ได้แก่ 5.1) คู่มือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของสถานดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1) การเตรียมการรองรับสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (2) รายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ด้านสถานที่ ผู้มาติดต่อ แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้สูงอายุที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโควิด และ (3) แนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันโควิด-19 และ 5.2) แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย (1) ทำไมจึงต้องใส่ใจผู้สูงอายุเป็นพิเศษ (2) สังเกตอย่างไรว่าผู้สูงอายุติดเชื้อ (3) วิธีการป้องกันโควิด-19 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุ และ (4) วิธีการดูแลผู้สูงอายุไม่ให้เกิดการถดถอยของร่างกาย สมอง และเกิดความเครียดจากการเก็บตัวอยู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเปิดดู E-Book ทั้ง 2 เล่ม ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.th)หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845672

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)