|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. แถลงมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในสังคมที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 06/05/2563 / 3150 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (6 พ.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมแถลงข่าว การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับผลกระทบต่างๆ
 
        นายปรเมธี กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่สำคัญ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเร็วที่สุด ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
 
        1. กลุ่มเป้าหมายเด็ก ประกอบด้วย
       1.1) สนับสนุนนมผงสำหรับเด็กเล็ก โดยกองทุนคุ้มครองเด็กอนุมัติงบประมาณ จำนวน 7.7 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ให้แก่แม่เด็กที่ประสบปัญหาตกงาน ไม่มีรายได้ ทั่วประเทศ
        1.2) จัดเตรียมสถานที่รองรับเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล กรณี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
        1.3) ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดำเนินการโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
        1.4) การเปิดตลาดนัดขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Facebook ได้แก่ 1) สภาเด็ก Market Place โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน 2) ฝากร้านคนพิการ โดยกลุ่มคนพิการ และ 3) ตลาดนัดองค์กรชุมชน โดยกลุ่มองค์กรชุมชน
 
        2. กลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัว ประกอบด้วย
        2.1) การจัดบริการที่พักและการฝึกอาชีพสำหรับสตรี แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบปัญหาตกงานขาดรายได้ ไม่มีที่พักอาศัย พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้น Online เผยแพร่ผ่าน YouTube
        2.2) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง จัดทำ Face Sheild มอบให้แก่โรงพยาบาล บุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็น รวมทั้งสนับสนุนหน้ากากอนามัย ทั้งจากเครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายหญิงไทยในประเทศต่างๆ ดังนี้ 1.มอบให้คนไทยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,400 ชิ้น 2.มอบให้คนไทยในประเทศเยอรมัน จำนวน 1,500 ชิ้น 3.มอบให้เครือข่ายคนไทยในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 700 ชิ้น
 
        3. กลุ่มคนพิการ ประกอบด้วย
        3.1) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
        3.2) ครม. เห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พิการ ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
        3.3) เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการ โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
        3.4) การให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVIDหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845703

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)