|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 พร้อมตั้งครัวกลาง เป็นแห่งแรก ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กทม.

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 19/04/2563 / 220 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (19 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น.  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม. เป็นชุมชนแรกในความดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ พอช. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนชุมชนต่างๆ ในเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน เข้าร่วมงาน อาทิ ชุมชนจันทราสุข เก้าพัฒนา ร่วมสามัคคี น้อมเกล้า และคลองพลับพลา เป็นต้น

        นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุด ในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของ พอช. จำนวน 195 ชุมชน และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 91 ชุมชน ซึ่งในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นชุมชนแรก ถือเป็นชุมชนนำร่องที่จัดทำโครงการ ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เช่น ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 เป็นแห่งแรก เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งครัวกลาง เพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนที่เดือดร้อนด้านอาหาร และส่งเสริมการปลูกผัก และการจัดตั้งคลังชุมชน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และการให้คำปรึกษาต่างๆ กรณีผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท เป็นต้น

        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ชุมชนในวันนี้ ยังได้พูดคุยผ่านการสื่อสารออนไลน์ ร่วมกับแกนนำ 19 ชุมชน เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป สำหรับชุมชนในความดูแลของ พอช. จะได้รับมาตรการพักชำระหนี้สำหรับองค์กรชุมชนที่ใช้สินเชื่อจาก พอช. โดยไม่ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และไม่คิดดอกเบี้ยในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ซึ่งองค์กรผู้ใช้สินเชื่อประมาณ 500 องค์กร มีสมาชิกประมาณ 50,000 ครัวเรือน และส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยตามโครงการ บ้านมั่นคงหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845653

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)