|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 11/04/2563 / 82 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (11 เม.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนและสังคมสร้างความตระหนักและคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยได้มีการกำหนดให้ ดอกลำดวน เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่มีคนทุกวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่น รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
 
        นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องสถาบันครอบครัว จึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ในช่วงเวลานี้ จำเป็นต้องใช้แนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวซึ่งการแสดงความรัก ความห่วงใยต่อผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว แบบใกล้ชิดกัน และการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายในครอบครัวจะต้องปรับเปลี่ยนไป โดยทุกคนสามารถแสดงความรัก ความห่วงใยต่อสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ด้วยการ ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกทั้ง ไม่แสดงความรัก ความห่วงใยต่อกันด้วยการกอด และการหอมหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 
        นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม.ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและความสำคัญของครอบครัว โดยสามารถร่วมกิจกรรม เพราะรักเราจึง share เพราะ care เราจึงดูแลกัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง facebook fanpage ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caringหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845676

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)