|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. พร้อมดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 03/04/2563 / 276 / พิมพ์หน้านี้ / 0

         วันนี้ (3 เม.ย. 63) เวลา 11.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมทั้งคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ นับเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่มีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจหลักในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ โดยได้เปิดศูนย์บริการสำหรับกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ที่เข้ารับบริการ รายใหม่ เพื่อไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าว นับเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคโดยให้บริการด้านปัจจัยสี่ และที่พักกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับแผนรองรับด้านสถานที่ในภาวะวิกฤติ กรณีที่สถานที่คัดกรองในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไม่เพียงพอต่อการรองรับ มีการจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบริการต่าง ๆ เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 2468661 และ 02 2452700 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
        นายปรเมธี กล่าวว่า นอกจากนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ยังได้ลงพื้นที่ให้ข้อมูล ความรู้ และวิธีปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งจัดกิจกรรม "Give Masks Get More" (หน้ากากอนามัยจากใจเพื่อน) ซึ่งตัดเย็บ โดยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และส่งมอบผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายด้านคนไร้บ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้มีหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถนำไปซัก แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกได้ นอกจากนี้ ยังได้วางมาตรการเผชิญและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยคำนึงถึงหลักการปฏิบัติ การจัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน การป้องกันเฝ้าระวัง และคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ
 
        นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเยียวยาภายหลังภาวะวิกฤติแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบ นั้น กระทรวง พม. โดย พส. ได้กำหนดแผนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพและการช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาส เพื่อการระดมทรัพยากรการช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย ส่งมอบต่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับ อพม. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079068

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)