|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 31/03/2563 / 156 / พิมพ์หน้านี้ / 0

         วันนี้ (31 มี.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
 
          นายจุติ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 และได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2522 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้ตระหนักถึงคุณสมบัติของข้าราชการที่มีเกียรติ หน้าที่ความสามัคคี และความซื่อสัตย์ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำหรับปี 2563 ทางรัฐบาลไม่มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หากมอบหมายให้แต่ละกระทรวงเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระทรวง พม. มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 รวมทั้งหมด 9 คน (เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันนี้ จำนวน 7 คน) ประกอบด้วย 1) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน 1 คน ได้แก่ นายไพบูลย์ นาคเจือ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2 จังหวัดชลบุรี 2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม และนางสาวญาตา ระตีพูน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 3) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวธิดา พงษ์เจริญชัย ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และนางสาวอภิญญา เจริญฉ่ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางนัทธมน กิจดำรงกุล ตำแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 5) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และนางวิจิตตรา เซ็มมุกดา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และ 6) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางภาวนา ละมุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
 
         นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกระทรวง พม. ทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม อาชีพข้าราชการนั้น ถือเป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นอาชีพที่ทุกคนให้การยอมรับและเคารพนับถือ ดังนั้นข้าราชการพลเรือนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแห่งความดีงามในทุกๆ ด้าน และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนทั่วไป โดยต้องตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ด้วยการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน และ ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับ สถานการณ์และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของข้าราชการ รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างและความสำเร็จในชีวิตราชการเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079287

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)