|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 29/03/2563 / 246 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (29 มี.ค. 63) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวง โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบติงานในทุกอาคารของกระทรวง พม. ในพื้นที่สะพานขาว ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน และงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคารในพื้นที่สะพานขาว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
 
        นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารและส่วนราชการอื่นสังกัด พม.ในพื้นที่สะพานขาว ได้ขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 1) ให้ทุกส่วนราชการประสานแจ้งบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการทราบ เรื่องงดบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคารกระทรวง และส่วนราชการสังกัด พม.ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ email เป็นต้น 2) บุคลากรทุกคนที่เข้าอาคารกระทรวง ต้องแสดงบัตรแสดงตนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารกระทรวงโดยเด็ดขาด 3) กรณีการรับ-ส่งเอกสารขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ (ด้านหน้าป้ายไฟ ศูนย์ 1300) ซึ่งจะทำป้ายวางไว้ให้ทราบ และโทรแจ้งให้บุคลากรที่จะมาติดต่อด้วยลงมา
รับ-ส่งเอกสารที่จุดดังกล่าว และ 4) ขอให้ทุกส่วนราชการประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการดังกล่าวโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
         นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้มีนโยบายให้บุคลากรของกระทรวง พม. วางแผนการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักงานทุกวัน เน้นการทำงานที่บ้าน (work from home) และสามารถกำหนดสัดส่วนบุคลากร ได้ตามความเหมาะสม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079176

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)