|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายอนุกูล ปีดแก้ว

Admin / 25/08/2563 / 1001 / พิมพ์หน้านี้

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์์
วุฒิการศึกษา
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง) สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติรับราชการ
 • ปี 2563  รองปลัดกระทรวง (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
 • ปี 2562  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • ปี 2561  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2560  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2559  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2558  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2557  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ปี 2556  ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์
อีเมล apk2508@gmail.comหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979597

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)