|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ปลัด พม. เปิดการประชุมสภาอาเซียนเพื่อคนพิการ (ASEAN Disabilities Forum Conference 2019: ADF)

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 02/12/2562 / 97 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (2 ธ.ค. 62) เวลา 09.15 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวเปิดการประชุมสภาอาเซียนเพื่อคนพิการ (ASEAN Disabilities Forum Conference 2019: ADF) ภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมและประเมินผลสำหรับคนพิการ ที่ดำเนินการโดยองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ และองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล สนับสนุน และบูรณาการการประชุมในสังคมอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่แผนแม่บท พ.ศ.2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน (ASEAN Enabling Masterplan 2025 สู่สังคมในวงกว้าง
 
        นายปรเมธี กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (DPI-AP) รวมกับสมัชชาคนพิการอาเซียน (ASEAN Disability Forum - ADF) ซึ่งรับรองโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Accredited NGO to ASEAN) โดยได้รับการสนับสนุนจาก International Disability Alliance - IDA) เพื่อจัด ASEAN and Disability Conference ต่อเนื่องกับ (black to black) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR Regional Workshop) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ สหประชาชาติ ภาคีเครือข่ายคนพิการไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 75 คน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การส่งเสริมวาระร่วมในอาเซียนในการส่งเสริมความเท่าเทียมและยั่งยืน โดยผู้แทน UNDP สำนักงานระดับภูมิภาค UNESCO เครือข่าย CSR ASEAN และ ADF ซึ่งจะสามารถนำประเด็นที่ได้จากหารือแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มาพิจารณาแนวทาง ปัญหา อุปสรรค พร้อมนำมาปรับใช้กับคนพิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อไป
 
        นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของรัฐบาลไทย ขอยืนยันคำมั่นสัญญาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล และการนำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการมาใช้ในระดับภูมิภาคอาเซียน กระทรวง พม. มีความยินดีในการสนับสนุนการประชุมฯ ครั้งนี้ ในการเป็นเวทีที่จะใช้ส่งเสริมสิทธิคนพิการให้อยู่ในกระแสหลักของการขับเคลื่อนงานผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะใช้โอกาสนี้ในการยืนยันคำมั่นสัญญากับทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกัน ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อรับรองว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924660

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)