|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม.ร่วมกับ มูลนิธิบ้านพระพร จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพลงนี้พี่ให้น้อง เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและทุนค่าอาหาร แก่เด็กด้อยโอกาส

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 29/11/2562 / 101 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (29 พ.ย. 62) เวลา 19.00 น. ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล เพลงนี้พี่ให้น้อง ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับมูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา ทุนค่าอาหาร แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ
 
        นายจุติ กล่าวว่า มูลนิธิบ้านพระพร เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2514 โดยเริ่มแรกของการก่อตั้งมูลนิธิมีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยการจัดทีมวิทยากรเข้าจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาชีวิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ ซึ่งการทำงานดังกล่าวเกิดผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก จนได้มีการขยายงานสู่เรือนจำทั่วทุกภาคของประเทศไทย ต่อมาทางมูลนิธิได้ขยายการทำงานช่วยเหลือเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกต่างๆ เนื่องจากเห็นว่าจำนวนเยาวชนที่เข้าออกในสถานพินิจยังคงกระทำผิดซ้ำ และสุดท้ายต้องเข้าสู่เรือนจำ ทางมูลนิธิฯ จึงได้นำทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน เข้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้จักคิดใหม่ทำใหม่ เข้าใจการดำเนินชีวิตแบบใหม่ และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกคน
 
        นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า ในปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างอาคารบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร โดยมีอาคารต่างๆ ที่สามารถรองรับให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ ทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน เนื่องจากเห็นว่ามีผู้พ้นโทษจำนวนมากที่ยังไม่สามารถกลับสู่สังคมได้ เนื่องจากถูกสังคมปฏิเสธ ทำให้หลายคนยังคงวนเวียนใช้ชีวิตแบบเดิม ซึ่งการเปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร จะเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านที่พัก การฝึกชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่สังคม การฝึกวิชาชีพที่ตลาดต้องการ การสนับสนุนการศึกษา การจัดหาอาชีพ และการลงทุน โดยมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เด็กและเยาวชน ได้ถึงปีละ 500-700 คน และในปี พ.ศ. 2550 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการการให้ความช่วยเหลือบุตรของผู้ต้องขังที่เกิดจากแม่ในเรือนจำ ผู้หญิงเหล่านี้กระทำผิดและตั้งครรภ์ก่อนเข้าเรือนจำ จากนั้นก็คลอดบุตรในขณะที่ต้องโทษ และทางเรือนจำมีระเบียบในการให้เด็กเหล่านี้ได้อยู่กับแม่อย่างน้อยจนถึงอายุ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ต้องหาผู้ที่สามารถรับบุตรของตนเองไปเลี้ยงดู และมีผู้ต้องขังหญิงจำนวนมากที่ติดต่อและร้องขอให้มูลนิธิฯ รับบุตรของตนเองไปดูแล เนื่องจากตนเองไม่สามารถหาคนรับอุปการะดูแลบุตรได้ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จึงได้เริ่มโครงการบ้านพระพรแม่และเด็ก โดยได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในบริเวณมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นอาคารให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษหญิง และให้การอุปการะเด็กที่เกิดจากแม่ในเรือนจำ นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องขังหญิงจำนวนมากที่กระทำผิดและถูกตัดสินเข้าเรือนจำ ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่มีใครรับดูแล เหมือนถูกทอดทิ้ง และไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรือนจำและตัวผู้ต้องขังเอง ขอให้ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ มูลนิธิฯ จึงได้รับเด็กเหล่านี้เข้ามาอยู่ในอุปการะด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง ขณะนี้ มูลนิธิบ้านพระพร ได้รับอุปการะเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขังหญิง จำนวน 74 คน ดูแลเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและจากศาลเยาวชน จำนวน 34 คน และช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้ออกมาอยู่เพื่อเตรียมฝึกทักษะชีวิตในการกลับสู่สังคมจำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 137 คน
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีบุคลากรและงบประมาณที่จำกัด จึงไม่สามรถดูแลกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง การทำงานร่วมกับมูลนิธิ องค์กร เครือข่าย และการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นพลังการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ให้เกิดขึ้น รวมทั้งผู้สนับสนุน และผู้ร่วมบริจาค ที่แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924664

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)