|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 ณ สปป. ลาว

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/11/2562 / 140 / พิมพ์หน้านี้

        เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแรมดอนจันพาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development - AMMSWD) โดยมี ฯพณฯ สมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรี
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น เวลา 10.00น. คณะผู้แทนไทย นำโดย นายยุพ นานา ที่ปรึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุม 10th AMMSWD โดยมี ฯพณฯ คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานการประชุม
 
        นายยุพ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยกำหนดจัดการประชุมทุก 3 ปี และสลับเปลี่ยนเจ้าภาพไปตามลำดับตัวอักษร สำหรับการประชุมประจำปี 2562 สปป.ลาว รับตำแหน่งการเป็นเจ้าภาพต่อจากประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 15 (15th SOMSWD) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และรับทราบผลการดำเนินงานแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ภายใต้แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563
 
        นายยุพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ ตนได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของประเทศเจ้าภาพ และกล่าวสนับสนุน แนวคิดหลักของ สปป.ลาว ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กด้อยโอกาสในอาเซียน (Theme : Strengthening Social Protection on Vulnerable Children in ASEAN) พร้อมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ที่จะผลักดันการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานในระดับภูมิภาค ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม อาทิ เอกสารผลลัพธ์สำคัญด้านเด็กที่ได้รับการรับรองหรือรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กของไทย เป็นต้นหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846448

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)