|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จเปิดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 21/11/2562 / 82 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ภายใต้หัวข้อ CRC@30 and Beyond ความสำเร็จตลอด 30 ปี กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ เพื่อก้าวเดินไปอย่างเข้มแข็ง เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พร้อมพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร เด็กหรือเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็กจำนวน 23 รางวัล โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) กล่าวคำกราบทูล
 
        นายจุติ กล่าวว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับอิสรภาพและสิทธิพื้นฐาน เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคน เป็นหัวใจหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทำขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลก และครอบครัวของเด็กให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่จัดทำขึ้นตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีหลักการสำคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลำดับแรก และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า เนื่องในปี 2562 นับเป็นโอกาสครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทางคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือให้รัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ที่จะให้เด็กได้รับสิทธิตามอนุสัญญาฯ โดยการสร้างความตระหนักรู้และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ภายใต้หัวข้อ CRC@30 and Beyond ความสำเร็จตลอด 30 ปี กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ เพื่อก้าวเดินไปอย่างเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของไทยต่อการดำเนินงานตามอนุสัญญาและทิศทางการพัฒนางานด้านสิทธิเด็ก 2) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในงานสิทธิเด็ก และ 4) สร้างความตระหนักรู้และสร้างกระแสการรวมพลังเพื่อสิทธิเด็ก ซึ่งในวันนี้ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานเปิดงานและพระราชทานโล่เกียรติคุณฯ จำนวน 23 รางวัล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสาธารณะประโยชน์อันเห็นประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยมีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นปูชนียบุคคลด้านสิทธิเด็ก องค์กร เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการทำประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป ดังนั้น เด็กทุกคนควรให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิเด็ก ด้วยการเห็นความสำคัญและสำรวจตัวเองเสมอว่า เราได้รับสิทธิ รวมถึงการปฏิบัติในเชิงบวกมากน้อยแค่ไหน ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ทุกคนควรผลักดันและเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน ทั้งนี้ เราควรหาแนวทางและวิธีการร่วมกันที่จะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนทั้งสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการคุ้มครอง สิทธิการพัฒนา และสิทธิการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846480

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)