|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ผช.รมว.พม. พร้อมสายด่วน พม. 1300 ลงพื้นที่ช่วย 14 ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในชุมชนย่านเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียน กทม.

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 20/11/2562 / 92 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14 ครอบครัว ณ ชุมชนนางนอง 2 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และชุมชนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 
        นายสากล กล่าวว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์บริการคนพิการ สาขาอ้อมน้อย 3. กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 4. สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน และ 5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร และ 6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมจำนวน 14 ครอบครัว ณ ชุมชนนางนอง 2 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และชุมชนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อาทิ 1) หญิงชราอายุ 90 ปี ป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรค อาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ 49 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และหลานสาวอายุ 19 ปี ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีหนี้สินในครัวเรือน 2) ชายพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นโรคโปลิโอ ประกอบอาชีพวาดภาพศิลปะขาย ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน ครอบครัวมีฐานะยากจน 3) ชายอายุ 47 ปี พิการทางสติปัญญา อาศัยอยู่กับพี่ชายและพี่สาวที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน และ 4) หญิงชรา อายุ 62 ปี พิการทางการเห็น อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีรายได้จากเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นต้น
 
        นายสากล กล่าวต่อว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประเมินทางสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ดังนี้ 1) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 2) นำเรื่องของครอบครัวที่มีคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม เข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 3) ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม มั่นคง และถูกสุขลักษณะ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 5) มอบหมายให้ อพม. ในชุมชน เยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ 6) ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพและการส่งเสริมรายได้อย่างมั่นคง 7) ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการอื่นตามกฎหมาย และ 8) หาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและ ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846477

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)