|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ราชบุรีและ จ.กาญจนบุรี มุ่งขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 11/11/2562 / 88 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (11 พ.ย. 62) เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเยี่ยมชม "มหกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี" และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
       นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการดำเนินภารกิจด้านสังคมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ มีการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการตำบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดราชบุรี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ประกอบด้วย 1) "เผือกเจริญฟาร์ม : ผู้ให้การสนับสนุนตามโครงการสวัสดิการก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: Productive Welfare 2) บ้านผู้สูงอายุเบธานี องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ 3) มูลนิธธิรรมจารินีวิทยา องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้การดูแลเยาวสตรี และ 4) นายนพเก้า นาแป้น พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว อีกทั้งมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการสวัสดิการก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Productive Welfare จำนวน 10 ครอบครัว และมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ครอบครัวของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19 ตำบล 146 ครัวเรือน อีกทั้งเยี่ยมชม"มหกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี" และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในพื้นที่ อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งกำพร้า ยากจน ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสในชุมชนที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นปัญหาในสังคม ด้วยการใช้คุณธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีจริยธรรม จิตอาสา และไม่เป็นภาระของสังคม ซึ่งสถาบันฯ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการด้านที่พัก อาหาร การเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ควบคู่กับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและศีลธรรม นอกจากนี้ มีการประชุมทีม พม. One Home จาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี เพื่อติดตามและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มากที่สุดหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846240

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)