|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. จัดประชุมกำหนดโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 2562

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 08/11/2562 / 103 / พิมพ์หน้านี้

วันนี้ (8 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 และกรอบเวลาการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 60 คน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายจุติ เปิดเผยว่า ด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมอบให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยจะนำเสนอผลการดำเนินงาน ต่อต้านการค้ามนุษย์ที่สำคัญอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้านสำคัญ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 1) ด้านการดำเนินคดี (Prosecution) โดยนำเสนอข้อมูลสถิติคดีค้ามนุษย์ และประสิทธิภาพการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล รวมทั้งผลการดำเนินคดีและพิพากษาคดีค้ามนุษย์ที่สำคัญ 2) ด้านการคุ้มครอง (Protection) โดยนำเสนอสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม. การพัฒนาช่องทางให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงการช่วยเหลือผ่าน Mobile Application และการพัฒนาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเพื่อดูแลภาวะความบอบช้ำทางจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ 3) ด้านการป้องกัน (Prevention) มุ่งเน้นผลการดำเนินงานเชิงป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ขอทาน สตรี และเด็ก รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน การตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ และการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย

"ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ตามโครงร่างที่ได้กำหนดร่วมกัน เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 มีความสมบูรณ์ และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกมิติ โดยมีการกำหนดที่จะนำร่างรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในปลายเดือนธันวาคม 2562 ก่อนนำเรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบและส่งให้สหรัฐอเมริกาในปลายเดือนมกราคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 2563 ต่อไป" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846250

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)