|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting)

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 02/11/2562 / 85 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (2 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 กำหนดจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) รวมทั้ง คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เลขาธิการอาเซียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทน และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Royal Orchid Ballroom 1 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
 
        นายจุติ กล่าวว่า ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ทั้งนี้ สำหรับแผนงานหลักการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 15 สาขาความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้แนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยดังกล่าว ภายใต้กรอบการดำเนินงาน "3/4/14" ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงภาคประชาชน (People-to-People Connectivity) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships) ความยั่งยืน (Sustainability) และการเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต (Future-Oriented Actions for Human Security) 4 ศูนย์อาเซียน ได้แก่ 1) คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน 2) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ 3) ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และ 4) ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ 14 เอกสารผลลัพธ์สำคัญ โดยจำแนกเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมาจำนวน 5 ฉบับ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 อีก 9 ฉบับ
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 มีวัตถุประสงค์สำคัญในการรับรองและการเห็นชอบต่อแผนงานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม ภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ก่อนจะมีการนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ต่อไปตามลำดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ จำนวน 9 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 1) เอกสารเพื่อการรับรอง (For Adoption) จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.1) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่อง) 1.2) ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง) 1.3) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง) 1.4) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง) 1.5) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง) และ 1.6) ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าของเรื่อง) และ 2) เอกสารเพื่อทราบ (For Notation) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 2.1) แนวทางและกระบวนการในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง) 2.2) แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง) และ 2.3) ถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าของเรื่อง) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเตรียมความพร้อมของประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้ง การเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของคณะจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปี 2563 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม และการจัดส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปประจำการ ณ คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ซึ่งอาเซียนเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปประจำการ ณ คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายในเดือนมิถุนายน 2563
 
        "การเป็นประธานอาเซียนและการจัดประชุมอาเซียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดปี 2562 ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนคนไทยในหลายด้านด้วยกัน สำหรับในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านราชการพลเรือนด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา อันเป็นผลจากการนำเอกสารผลลัพธ์สำคัญ ซึ่งผู้นำอาเซียนให้การรับรองและรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846248

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)