|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในงานครบรอบ 17 ปี พร้อมดึงภาคเอกชนร่วมทำ CSR "สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ"

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 03/10/2562 / 164 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (3 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 17 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ และองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ โล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม." และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ การแสดงดนตรี และการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากร กระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
 
       นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐบาลดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งกระทรวง พม. ได้ดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาสังคมตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา โดยได้มุ่งเป้าหมายในการนำสังคมก้าวไปสู่ความเจริญงอกงาม ตามวิสัยทัศน์กระทรวง พม. "สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ" ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทางสังคมถ้วนหน้า (Universal Social Protection) โดยเฉพาะใน 1) เชิงการป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในภาวะความยากจน (Prevention) 2) เชิงการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคน รวมถึงการสร้างและยกระดับรายได้ (Promotion) และ 3) เชิงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางโครงสร้าง (Transformative) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การเสริมพลังและการให้ความสำคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยยกระดับหรือขยายหลักประกันด้านการคุ้มครองทางสังคม ขั้นพื้นฐานให้มีความครอบคลุมและเพียงพอที่จะสามารถให้ทุกคนดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ การไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จำเป็น ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของกระทรวง พม. ที่มุ่งบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ และจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม สร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความร่วมมือจากหน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรภาคเอกชน ที่ทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม นับเป็นการบูรณาการภารกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและได้รับประโยชน์สูงสุด
 
       นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2562 จึงได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ จำนวน 23 รางวัล โดยพิจารณาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม โปร่งใส มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรเชิงประจักษ์ว่าเป็นองค์กรแห่งความสุข ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกาย สุขใจ มีเครือข่ายร่วมทำงานด้วย และมีสวัสดิการอื่นๆ สำหรับบุคลากร นอกเหนือจากสิทธิของทางราชการ และองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จำนวน 46 รางวัล โดยพิจารณาบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีผลการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเหมาะสมในทุกประเด็น รวมถึงด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกทั้ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม."จำนวน 27 ราย และโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 จำนวน 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงดนตรี อีกทั้ง ยังมีภาคีเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท แอดไวซ์ไอทีอินฟินิท จำกัด และบริษัท S.O.R. GROUP เป็นต้น เข้าร่วมงานและให้การสนับสนุนในการจัดงานสำหรับปีนี้ด้วย
 
       นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับทิศทางการดำเนินงานของกระทรวง พม. ในปีงบประมาณ 2563 จะยังคงมุ่งเน้นการ "สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ" โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกับกระทรวง พม. มากยิ่งขึ้น ด้วยการหนุนเสริมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไปด้วยกันในด้านต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือซ่อมแซม/การสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และผู้สูงอายุ การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) การบริจาคเงินและสิ่งของผ่านศูนย์รับบริจาคของกระทรวง พม. รวมถึงการช่วยเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมต่างๆ หากพบเห็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง
 
       "อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทกำลังกายใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินกิจการ เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ นับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในการทำความดี และขยายผลไปสู่การดำเนินธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป เพื่อร่วมกัน"สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ" อย่างยั่งยืนต่อไป" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846481

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)