|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

3 ต.ค.นี้ พม. จัดงานครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 01/10/2562 / 105 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐบาลดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา ทั้งนี้ จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี และงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660534

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)