|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. รับข้อเสนอแนะเสริมพลังเครือข่ายเยาวชนไทย ร่วมต้านภัยค้ามนุษย์ ไม่ถูกล่อลวงสู่กระบวนการค้ามนุษย์

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 29/09/2562 / 107 / พิมพ์หน้านี้

            วันนี้ (29 ก.ย.62) เวลา 11.15 น. ที่ห้องแม็คโนเลีย 1-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "รวมพลังเยาวชนไทย ต้านภัยค้ามนุษย์" ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นสื่อกลาง และเป็นเครือข่ายของกระทรวง พม. ในการจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ระดับจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งสามารถแจ้งเบาะแสและขอรับความช่วยเหลือในกรณีพบเหตุค้ามนุษย์ในพื้นที่ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เครือข่ายเด็กและเยาวชนในชุมชน สภาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 จังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 130 คน
 
            นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้จัดทำสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชุด "ต่อต้านการค้ามนุษย์" เนื่องจากความตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์แบบเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงในสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้นำสื่อดังกล่าวไปใช้ประโยชน์สำหรับเสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในการป้องกันการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ ด้วยการดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นการสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถนำสื่อสร้างสรรค์ฯ ชุด "ต่อต้านการค้ามนุษย์" ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่และสถานศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 จังหวัด และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการจัดอบรมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 รุ่น ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 280 คน
 
        นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวง พม. โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ตระหนักว่าควรมีการดำเนินโครงการต่อยอด เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแกนนำเด็กและเยาวชน และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะมารับฟังข้อคิดเห็นในปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ในมุมมองของเด็กและเยาวชน
    
         "กระทรวง พม. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ทุกท่านเป็นตัวแทนเยาวชน และเป็นเครือข่ายร่วมกับกระทรวง พม. ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และทุกข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปอย่างบูรณาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะนำความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ และขยายเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ที่เป็นเด็กและเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงรูปแบบของภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ได้" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846248

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)