|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสังคมใน จ.พิษณุโลก พร้อมเปิดศาลจำลอง เตรียมความพร้อมให้หญิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 28/09/2562 / 103 / พิมพ์หน้านี้

           วันนี้ (28 ก.ย.62) เวลา 10.40 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ดังนี้ 1) นิคมสร้างตนเองบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นนิคมสร้างตนเองในลักษณะพิเศษที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร และระหว่างราษฎรกับราษฎรด้วยกัน ซึ่งนิคมสร้างตนเองบางระกำ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว่า 239,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งในวันนี้ ตนเป็นประธานมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. 3) จำนวน 26 ราย ให้กับสมาชิกนิคมซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 ราย 26 แปลง จังหวัดพิจิตร จำนวน 8 ราย 15 แปลง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 ราย 4 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 361 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา นอกจากนี้ ได้พบปะพูดคุยและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสแห่งบ้านน้อยในนิคม ตลอดจนกลุ่มอาชีพและสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ
 
          นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับจุดที่ 2) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(สป.พม.) ดำเนินการช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟูคุ้มครอง เยียวยา พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งกลับคืนสู่สังคมสำหรับหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช 2551 และสตรีที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช 2539 หรือสตรีที่มีอายุเกิน 18 ปี ที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครอง ขณะนี้ มีหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในความคุ้มครอง จำนวน 44 คน แบ่งเป็น สัญชาติไทย 19 คน สัญชาติเมียนมา 21 คน สัญชาติกัมพูชา 2 คน และไม่มีสถานะทางทะเบียน 2 คน ซึ่งในวันนี้ ตนเป็นประธานในการเปิดศาลจำลอง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ จากการจำลองสถานการณ์จริงในศาล อีกทั้งเป็นการลดความเครียด และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ถ้อยคำกับชั้นศาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยม อาคารบำบัดฟื้นฟูเยียวยาระยะแรก ซึ่งเป็นอาคารแรกรับสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ามาอยู่ใน ความคุ้มครองของศูนย์ฯ เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ ทัศนคติ เพื่อลดความเครียดและคลายความกังวล ผ่านกิจกรรมบำบัดต่างๆ อีกทั้งได้เยี่ยมชมร้าน"ทอฝัน by พม." จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้เสียจากการค้ามนุษย์ของศูนย์ดังกล่าว
 
         นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจุดสุดท้าย คือ บ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (ทหารอากาศ) จังหวัดพิษณุโลก สังกัดการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 24 ตารางวา จำนวน 244 หน่วย ปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 600 คน โดยบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (ทหารอากาศ) เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขโดย มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงสำคัญ คือ การได้รับรางวัลชมเชย (ประเภทอาคารแนวราบ) โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ปี 2558 ของ กคช. ซึ่งมีการบริหารจัดการชุมชน 3 ด้านทั้ง 1) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้วยการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน "ลิเกฮูลู" และการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ3) ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการรวมกลุ่มอาชีพทำน้ำพริกสำเร็จรูปและผ่านการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จนมีตราสินค้าชุมชนเป็นของตนเอง นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และภาคีเครือข่าย OTOP นวัตวิถีชุมชนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846252

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)