|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. แถลงข่าวเตรียมพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งเข้าประกวดชิงรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 25/09/2562 / 114 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 ที่โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะให้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนจนกระทั่งผลิตผลงานได้ และส่งเข้าประกวดและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ
 
       นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยสภาวะเครียด ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยตรง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ดังนั้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านศิลปะ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะให้แก่ ครู และผู้ดูแลเด็กของ ดย. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนจนสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ โดยการนำศิลปะการวาดรูประบายสีที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป
 
       นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีรูปแบบการดำเนินงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1) การอบรมครู และพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ ให้มีทักษะในการวาดรูปและนำไนปถ่ายทอดทักษะ ให้กับเด็กงและเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 โดยมีครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 94 คน และพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเหราะห์ ของ ดย. จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินชั้นเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2535 เป็นผู้ที่จะช่วยสอนให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ วาดรูประบายสี กิจกรรมภาพพิมพ์โมโนปริ๊นสีน้ำ และโมโนปริ๊นสีน้ำมัน กิจกรรมภาพพิมพ์แกะไม้ และการพิมพ์โฟมบอร์ด เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค 2) การส่งผลงานการวาดภาพเข้าร่วมการประกวดรุ่นอายุระหว่าง 6 - 9 ปี 10 - 12 ปี 13 - 16 ปี และ 17 - 18 ปี สามารถส่งภาพประกวดที่ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา และสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส โดยมีรางวัลการประกวดจำนวนรุ่นละ 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ซึ่งเด็กและเยาวชนที่ผ่านการประกวดจะได้เข้ารับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 และ 3) การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน โดยจัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนำเด็กและเยาวชน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ มัสยิดเขตประเวศ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ชมเรือพระที่นั่ง และซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียน เวิร์ล ที่ Siam Paragon
 
       "ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ศิลปะการวาดรูป ระบายสี ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความใกล้ชิดและสามารถถ่ายทอดทักษะให้กับเด็กและเยาวชนได้ และที่สำคัญ คือ ครู พี่เลี้ยง ผู้ดูแลใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านศิลปะมีการต่อยอดด้วยการประกวดวาดภาพ รวมทั้งการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับเด็กและเยาวชน และส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846254

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)