|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และแถลงผลการขับเคลื่อนงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ กว่า 200,000 ครัวเรือน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 19/09/2562 / 22 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (19 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ดังนี้ 1) การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดย นางพัชรี อาระยะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. 2) การขับเคลื่อนงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ 3) การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท โดย นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 
       นางพัชรี กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยจากพายุโพดุล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในช่วงที่น้ำท่วมและภายหลังจากน้ำลดแล้ว เนื่องจากที่อยู่อาศัยและสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย กระทรวง พม. ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร พี่น้องคนไทยทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริจาคเงิน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่น้ำท่วมได้ทุกแห่ง หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 หรือ Facebook fanpage "ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660535

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)