|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. มอบนโยบายเคลื่อนงานสังคม ย้ำคน พม. ทำงานเกินร้อย เร่งช่วยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/09/2562 / 52 / พิมพ์หน้านี้

      วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 16.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 467 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 550 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 
       นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาคนและสังคม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย และการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม ซึ่งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวง พม. ในระยะต่อไป จำเป็นต้องขับเคลื่อนงานด้านสังคมบนพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) เข้าใจพื้นที่ อาทิ การมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาในระดับพื้นที่ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การพัฒนาทีม พม. One Home และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พร้อมระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) สำหรับแอพพลิเคชั่น อพม. เป็นต้น 2) เข้าถึงปัญหา อาทิ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรีและครอบครัว ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง และ 3) พัฒนาองค์กร อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ให้เป็น "มืออาชีพหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660534

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)