|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. มอบนโยบายเคลื่อนงานสังคม ย้ำคน พม. ทำงานเกินร้อย เร่งช่วยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/09/2562 / 108 / พิมพ์หน้านี้

      วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 16.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 467 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 550 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 
       นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาคนและสังคม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย และการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม ซึ่งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวง พม. ในระยะต่อไป จำเป็นต้องขับเคลื่อนงานด้านสังคมบนพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) เข้าใจพื้นที่ อาทิ การมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาในระดับพื้นที่ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การพัฒนาทีม พม. One Home และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พร้อมระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) สำหรับแอพพลิเคชั่น อพม. เป็นต้น 2) เข้าถึงปัญหา อาทิ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรีและครอบครัว ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง และ 3) พัฒนาองค์กร อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ให้เป็น "มืออาชีพ" การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data ) และข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม การพัฒนาศักยภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวง พม. และการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เป็นต้น
 
       นายจุติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ตนได้เน้นย้ำถึงความคาดหวังและนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงานของกระทรวง พม. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ตั้งแต่การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยไม่รอให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นข่าว พร้อมทั้งเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การทำงานด้านการพัฒนาสังคมที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เห็นภาพการทำงานก่อนและหลังที่ทำให้เห็นการพัฒนาประเทศดีขึ้น
 
       นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวง พม. จะมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมที่จะมีการพัฒนาขึ้น และขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความทันสมัย
 
       "อย่างไรก็ตาม ตนพร้อมผลักดันให้กระทรวง พม. ไม่เป็นกระทรวงเทียร์ 3 โดยได้ขอให้มีการทบทวนว่ากระทรวง พม. ควรอยู่ในระดับเทียร์ 3 หรือไม่ ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เกินร้อยเพื่อพิสูจน์ผลงานของกระทรวง พม. ซึ่งตนจะนำผลงานดังกล่าวไปต่อสู้ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณปี 2563 ต่อไป" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1801629

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)