|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)

Admin / 25/01/2561 / 25481 / พิมพ์หน้านี้

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
รองปลัดกระทรวง
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
นายชูรินทร์ ขวัญทอง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสาวอณิรา ธินนท์
นางสาวอณิรา ธินนท์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายสัญญา หวะสุวรรณ
นายสัญญา หวะสุวรรณ
การเคหะแห่งชาติ
นายสุชาติ ขจรสายวงษ์
นายสุชาติ ขจรสายวงษ์
สำนักงานธนานุเคราะห์
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1706193

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)