ช่องทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (โทรทัศน์/วิทยุ) ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) 20191 แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 Thailand e-Commerce Week 2019 โครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ shift and share แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง  ธนาคารเวลา  ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุ
พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิสัยทัศน์ กระทรวง ค่านิยมกระทรวง วิสัยทัศน์ สป.พม. ค่านิยม สป.พม.  ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ข่าวภารกิจ

rss/feed
ดูทั้งหมด

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ดูทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

rss/feed
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

rss/feed
ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด