เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ Thailand Social Expo 2019 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการตอบแบบวัดการรับรู้ทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) แผ่นพับภารกิจกระทรวง พม. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ SMART ON STREET การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 พม. POLL จับมือ นิด้าโพล เผยผลสำรวจความสุขและความรุนแรงในผู้สูงอายุ ร่วมขับเคลื่อน สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจไร้ความรุนแรง ช่องทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (โทรทัศน์/วิทยุ) ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) 20191 Thailand e-Commerce Week 2019 โครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ shift and share แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง  ธนาคารเวลา  ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุ
หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิสัยทัศน์ กระทรวง ค่านิยมกระทรวง วิสัยทัศน์ สป.พม. ค่านิยม สป.พม.  ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ข่าวภารกิจ

rss/feed
ดูทั้งหมด

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ดูทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

rss/feed
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

rss/feed
ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด