อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
ข่าวกิจกรรม
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนตร์ ประจำปี 2559

วันที่ 17 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน8943คน)

Driver
 
 
กำหนดการรับสมัคร:
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
๑. ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป
๒. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
๓. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
๔. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๕. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
๓. ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา
๔. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตราค่าตอบแทน:
๙,๐๐๐ บาท
 
การรับสมัคร:
ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองอาเซียน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๓๔ อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๙๕ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ aseanmso@gmail.com
 
 
 
 

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100