อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
ผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

วันที่ 4 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน1423คน)

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม 2558
ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 
           กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม.ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับต้น (Beginner) รวมถึงเตรียมความพร้อมของบุคลากร พม. ด้านภาษาอังกฤษให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๘๑ คน ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับต้น (Beginner) และมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
 
หัวข้อ
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100