หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖