หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สร้างมาตรฐานดัชนีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

พม. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สร้างมาตรฐานดัชนีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย