หน้าหลัก >สวัสดิการ > สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ > การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.)

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยศูนย์พัฒนาสังคม (ศพส.)